Všeobecné obchodní podmínky

Karolina Jarošová, se sídlem Hvozdecká 565, Veverská Bítýška 664 71, IČO: 06705642, e-mail: fitness@studio-life.cz, telefon: 728 013 591, internetové stránky studio-life.cz („Poskytovatel“) poskytuje níže uvedené služby v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Služby jsou poskytovány jednak v provozovně Poskytovatele na adrese: Horova 38, Brno – Žabovřesky 616 00 (dále jen „Studio“) jednak v blízkém okolí Studia.

  1. Úvodní ustanovení a definice
    1.1. V těchto všeobecných obchodních podmínkách („VOP“) se uplatní význam a smysl definic dle článku 1. Nadpisy v těchto VOP slouží pouze pro usnadnění odkazů v těchto VOP a nemají žádný právní význam na jejich výklad. Poskytovatel je oprávněn VOP pravidelně aktualizovat. Vždy aktuálně platné a účinné VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele.
    1.2 „Objednatel“ je fyzickou osobu, která je ve vztahu k Poskytovateli spotřebitelem, v případě pronájmu Studia se může jednat i o fyzickou osobu – podnikatele či právnickou osobu. Těmito VOP se řídí vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklé na základě smlouvy mezi nimi uzavřené („Smlouva“). Tyto VOP jsou součástí Smlouvy a platí bez výjimek.
    1.3. Předmětem plnění Smlouvy je služba, za kterou se považuje zejména:

– skupinové lekce

– individuální lekce

– víkendové akce a pobyty

nájem

– poskytovaná ve Studiu, nebo

– běh

poskytovaný v blízkém okolí Studia („Služba“). Podrobnější charakteristika jednotlivých Služeb je dostupná a srozumitelně definovaná na internetových stránkách Poskytovatele. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit sjednanou odměnu Poskytovateli za poskytnutí či zprostředkování příslušné Služby dle aktuálního ceníku Služeb.

 

  1. Objednávky a uzavření smlouvy

2.1. Za platné objednávky Služeb učiněných ze strany Objednatele jsou považovány pouze (i) písemné, (ii) elektronické objednávky , nebo (iii) objednávky učiněné osobně („Objednávka Služby“), tyto se považují za akceptování nabídky Poskytovatele ze strany Objednatele:

2.1.1. učiněním Objednávky prostřednictvím rezervačního systému Poskytovatele na adrese https://www.fitness-rezervace.cz/;

2.1.2. učiněním Objednávky Služby osobně v sídle, či provozovně Poskytovatele;

2.2. Aby mohla být Objednávka Služby považována za platnou, musí z ní být zřejmé:

2.2.1. identifikační údaje Objednatele (jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo)

2.2.2. identifikace Služeb dle nabídky Poskytovatele

2.3. Vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Provozovatele, pokud Provozovatel tuto odchylku výslovně písemně neschválí.

2.4. Veškeré Objednávky Služeb předložené Objednatelem prostřednictvím rezervačního systému lze považovat za přijaté Poskytovatelem teprve poté, co je Poskytovatel potvrdí písemně (e-mailem). Objednávky učiněné osobně potvrdí Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemným potvrzením.

2.5. Jakmile Poskytovatel Objednávku Služeb potvrdí, uzavírá tím s Objednatelem Smlouvu a Objednatel bezpodmínečně přijímá znění těchto VOP, se kterými se měl možnost seznámit již před učiněním Objednávky Služeb a zavazuje se tyto VOP dodržovat. VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy včetně příloh k VOP. V případě jakéhokoli rozporu má přednost znění Smlouvy před zněním VOP.

2.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřídit objednávky s výhradou vyčerpání volných termínů nebo ztráty schopnosti plnit, včetně objektivní nemožnosti plnit (např. nepříznivé počasí). Objednateli nevznikají žádné právní nároky ani právo z náhrady škody za Poskytovatelem v případě nedostatku volných termínů nebo za situace, kdy Služby nejsou k dispozici.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cenou, kterou je Objednatel povinný za Službu uhradit, je cena, kterou Poskytovatel potvrdí v potvrzení Objednávky Služby a která bude vypočítaná v souladu s cenou Služby platnou v den, kdy je Objednávka Služby předložena Poskytovateli. Cena za jednotlivé služby je dostupná na internetových stránkách Poskytovatele vždy v popisu u konkrétní služby.

3.2.Není-li dohodnuto jinak, Objednatel je povinen uhradit cenu za objednané Služby v českých korunách.

3.3. Platbu lze provést bankovním převodem jako úhradu v předstihu. Poskytovatel přijímá platby v hotovosti v provozovně Poskytovatele. Během všech rezervací si Poskytovatel vyhrazuje právo vyloučit určité platební metody a odkázat Objednatele na jiné způsoby plateb.

3.4. Úhrada ceny za objednané Služby je splatná nejpozději v den poskytnutí Služby před samotným zahájením poskytování Služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Služby v případě prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny.

4. Rezervace termínu poskytnutí Služby a stornopoplatky

4.1.Objednatel je vždy povinen provést rezervaci vybraného termínu poskytnutí Služby s časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit („Rezervace“). Rezervace je závazná, nestanoví-li VOP jinak.

4.2.Skupinové lekce se konají pouze v případě Rezervace alespoň dvou návštěvníků. Objednatel si zřizuje pro tento účel u Studia návštěvnický účet. Návštěvnický účet bude Objednateli zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Registraci návštěvnického účtu lze také zřídit online. Po založení účtu má Objednatel možnost na návštěvnický účet vložit peněžitou částku („Kredit“). Vklad na Kredit se provádí úhradou v hotovosti nebo bankovním převodem. Objednatel má možnost se o výši Kreditu informovat prostřednictvím návštěvnického účtu.

4.3. Objednatel má přístup ke svému návštěvnického účtu.

4.4. Poskytovatel dále umožňuje Objednateli využívat svůj návštěvnický účet k nákupu časové permanentky, která umožňuje Objednateli využívání Služeb po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek.

4.5. Permanentku může Objednatel zakoupit on-line nebo ve Studiu. Platba permanentky probíhá dle bodu 3.3 těchto VOP. O platnosti a průběhu čerpání se má Objednatel možnost informovat v návštěvnickém účtu.

4.6. Poskytovatel může u jednotlivých Služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Objednatel před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

4.7. Zakoupenou permanentku je Objednatel povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Objednateli sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Podrobné podmínky pro trvání a čerpání služeb v režimu permanentek jsou uvedeny v ceníku Studia.

4.8. Objednatel má možnost vstupovat na svůj návštěvnický účet přes webové rozhraní na adrese www.studio-life.cz v sekci Rozvrh. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Objednatel možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé Služby. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Objednatel jakékoli problémy s přihlášením na svůj návštěvnický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele.

4.9. Finanční prostředky vložené na Kredit lze vybrat pouze zakoupením služeb nebo zboží.

4.10. Objednatel je povinen vyhrazené sportovní aktivity rezervovat v rámci rezervačního systému provozovaného Poskytovatelem, přičemž bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované sportovní aktivity. V případě pozdějšího zrušení rezervace je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli stornovací poplatek, který činí 100 % hodnoty rezervované sportovní aktivity, případně mu stornovací poplatek započíst na Kredit.

4.11. Pokud se Objednatel nedostaví včas ve sjednaném termínu, nebo zruší Rezervaci později než 12 hodin před termínem poskytnutí Služby, nemá Objednatel právo na vrácení ceny uhrazené za Službu.

4.12. Poskytovatel má právo bezplatně zrušit termín Rezervace. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu Rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků Objednatele nebo vrátit Objednateli již uhrazené prostředky převodem na bankovní účet Objednatele.

4.13. Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé Služby poskytované ze strany Poskytovatele mohou být poskytovány zároveň pouze určitému počtu osob, tj. disponuje pouze stanovenou kapacitou. Tuto kapacitu pro každou jednotlivou službu stanovuje Poskytovatel.

5. Poskytnutí Služeb

5.1. Služby budou poskytnuty na základě Smlouvy Objednateli, případně osobám, které Objednatel uvede a sdělí Poskytovali spolu s Rezervací.

5.2. Objednatel či osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem provozního řádu provozovny Poskytovatele. Stručný obsah v něm uvedených pravidel Poskytovatel též sděluje jako poučení před zahájením poskytnutí Služby. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané Služby (např. co do věku, zdravotního stavu a tělesné způsobilosti). Platí, že veškerých Služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko, odpovědnost a nebezpečí.

6. Odpovědnost a reklamace

6.1. Objednatel prohlašuje, že mu jeho zdravotní stav dovoluje poskytování Služeb

6.2. Objednatel odpovídá za uvedení nesprávných nebo neúplných údajů.

6.3. Osoba, které je poskytována Služba, odpovídá za veškerou újmu, kterou způsobí v rámci poskytování Služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před poskytnutím Služby ze strany Poskytovatele, či jiné nedbalosti či vlastním zaviněním.

6.4. Osoba, která využívá Služby, odpovídá na svoji vlastní odpovědnost i za jí veškeré vnesné předměty, včetně cenných předmětů, do provozovny Poskytovatele.

6.5. Poskytovatel neodpovídá za případné nedosažení cíle Služby ze strany Objednatele.

6.6. Poskytovatel zaručuje, že Služby budou plněny řádně a bez vad. Objednatel je povinen vytknout jakoukoliv vadu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit, a to nejpozději do šesti měsíců. Vytknutí vad musí být Objednatelem či Příjemcem podáno písemně (e-mailem na fitness@studio-life.cz, nebo dopisem na adresu Karolina Jarošová, Havlenova 67/8, 639 00 Brno s uvedením:

a. identifikačních údajů Objednatele;

b. identifikačních údajů Smlouvy;

c. detailního popisu předmětu reklamace a jejího odůvodnění.

6.7. Poskytovatel prověří důvod reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou na lhůtě delší.

6.8. V případě, že Poskytovatel uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě: (i) účasti Objednatele na jiné Službě; (ii) poskytnutím přiměřené slevy; nebo (iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

7. Smlouva uzavíraná na dálku

7.1. Je-li Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem jako spotřebitelem uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, sděluje Poskytovatel následující informace:

7.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má být poskytována Služba, a po tuto dobu Smlouva smluvní strany zavazuje,

7.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, k čemuž může Objednatel využít vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Objednatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže Služba bude poskytnuta v uvedené lhůtě 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy. Je-li v této 14 denní lhůtě učiněna Rezervace, považuje se toto učinění Rezervace za výslovnou žádost o poskytnutí služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě zaniká Objednateli právo od Smlouvy odstoupit.

7.4. Odstoupení od Smlouvy zašle Objednatel písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele. Součástí odstoupení od Smlouvy je mimo jiné informace v souladu s článkem 4.5 těchto VOP o bankovním účtu včetně čísla účtu pro vrácení peněz.

7.5. Stížnosti Objednatelů jsou vyřizovány na e-mailové či poštovní adrese Poskytovatele, v případě, že dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetová adresa: www.adr.coi.cz, Objednatel může též využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízená Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o využití volného času, pokud Poskytovatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb běží tato lhůta ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3. V případě, že si Objednatel – spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny za zboží nebo službu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího (Karolina Jarošová, Havlenova 67/8, 639 00 Brno) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: fitness@studio-life.cz.

8.4. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu VOP.

8.5.V případě odstoupení vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Objednatelem – spotřebitelem. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Objednatelem – spotřebitelem již při vrácení zboží Objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím Objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím Objednateli další náklady.

8.6. Do doby převzetí zboží či poskytnutí služby Objednatelem je Poskytovatel oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.

8.7. Pokud v případě uzavření Smlouvy Objednatel Poskytovatele výslovně žádá o poskytnutí Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu § 1834 občanského zákoníku a Poskytovatel Objednateli sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy, nemůže Objednatel od Smlouvy odstoupit.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP, Smlouva a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky a v souladu s ním jsou také vykládány.

9.2. Smlouva stejně jako tyto VOP jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce.

9.3. V případě, že se některé ustanovení VOP stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude mít toto žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

9.4. Nedílnou součástí těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, návštěvní řád, jakož i další dokumenty v závislosti na druhu poskytované Služby.

9.5. Tyto VOP jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce Poskytovatele a potencionální Objednatel se tak má možnost vždy se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy.

9.6. Kupní smlouva či smlouva o poskytnutí služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2021.

9.8. Tyto VOP mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny v celém rozsahu, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

 

PŘÍLOHA č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

 

Karolina Jarošová

se sídlem Hvozdecká 565, Veverská Bítýška 664 71

IČO: 06705642

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí následujících služeb:

_________________________________________________________________________________.

 

Číslo objednávky __________________

Datum objednání __________________

Požaduji vrátit finanční prostředky na účet číslo: ___________________ (nehodící se škrtněte)

 

Jméno a příjmení Objednatele

_________________________________________

Adresa Objednatele

_________________________________________

 

 

Datum __________________Přejít nahoru